STATUT STOWARZYSZENIA

STATUT STOWARZYSZENIA
„STOWARZYSZENIE LAKIERNICTWA PRZEMYSŁOWEGO”

Nazwa, forma prawna, siedziba

 

§ 1

Stowarzyszenie o nazwie „Stowarzyszenie Lakiernictwa Przemysłowego”, zwane w dalszej części Statutu Stowarzyszeniem, działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. 2001 r. Nr 79 poz. 855 z późn. zm.) i ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego Statutu.

 

§ 2

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną, a działalność swoją opiera na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

 

§ 3

Siedzibą Stowarzyszenia jest Stara Iwiczna.

 

§ 4

 1. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami zgodnie z przepisami miejscowymi.
 2. Stowarzyszenie może powoływać jednostki terenowe (oddziały) oraz sekcje (kluby) na zasadach określonych w statucie.

 

§ 5

 1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.
 2. O przystępowaniu do organizacji, o których mowa w ust. 1 oraz o występowaniu z nich decyduje Walne Zebranie Członków.
 3. Na rzecz realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może podejmować, tworzyć i wspierać inicjatywy lokalne i inicjatywy klastrowe oraz przystępować do takich inicjatyw, a także inicjować, tworzyć i zawierać porozumienia wspólnotowe.
 4. Stowarzyszenie może inicjować, tworzyć i przystępować do sojuszy oraz aliansów strategicznych na rzecz edukacji, badań naukowych, społecznych i działalności społecznej.

 

 

§ 6

 1. Stowarzyszenie używa oznakowania i pieczęci o nazwie „Stowarzyszenie Lakiernictwa Przemysłowego” zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Stowarzyszenie może używać w kontaktach z podmiotami zagranicznymi nazwy w języku angielskim: Association of Industrial Coating.

 

Cel Stowarzyszenia i środki działania

 

§ 7

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym zrzeszeniem utworzonym w celu:

 1. ułatwiania wymiany informacji, doświadczeń i pomysłów pomiędzy członkami Stowarzyszenia,
 2. upowszechniania lakiernictwa przemysłowego i wiedzy o nim,
 3. reprezentowania interesów Stowarzyszenia i zagadnień będących przedmiotem działalności Stowarzyszenia wobec władz państwowych i samorządowych, organizacji
  i instytucji rządowych i społecznych,
 4. wspierania oraz inspirowania studiów i analiz, których celem jest przedstawienie nowych technik, możliwości, czy metod w dziedzinie lakiernictwa przemysłowego, a także przekazu informacji,
 5. dążenia do stworzenia forum, na którym reprezentanci branży Lakiernictwa Przemysłowego mogliby spotkać się celem przedyskutowania problemów wspólnych dla całej branży,
 6. stanowienia wspólnej platformy umożliwiającej współpracę pomiędzy przedstawicielami branży Lakiernictwa Przemysłowego,
 7. działania na rzecz budowania i utrzymania prestiżu branży Lakiernictwa Przemysłowego oraz występowanie w jej imieniu w odpowiedzi na wszelkie restrykcje dotyczące lakiernictwa przemysłowego w tym także, ochrony środowiska, czy nieuzasadnione ataki na branżę,
 8. popierania inicjatyw, akcji oraz badań podjętych w dziedzinie lakiernictwa przemysłowego, oraz wpływu na środowisko,
 9. organizowania oraz wspierania inicjatyw regionalnych oraz ponadregionalnych, których celem jest ochrona środowiska naturalnego,
 10. wymiany doświadczeń z innymi organizacjami mającymi tożsame cele.

 

§ 8

Cele Stowarzyszenia realizowane są poprzez:

a) utrzymywanie kontaktów z organami administracji państwowej i samorządowej oraz instytucjami państwowymi i samorządami zawodowymi,

b) wyrażanie opinii i zajmowanie stanowiska w sprawach dotyczących lakiernictwa przemysłowego związanych z ochroną środowiska,

c) organizowanie wszelkich spotkań i wspólnych przedsięwzięć związanych
z zagadnieniami mającymi wpływ na lakiernictwo przemysłowe jak i ochronę środowiska, kiedy Stowarzyszenie uzna to za potrzebne,

d) organizowanie konferencji, sympozjów i szkoleń,

e) inicjowanie, organizowanie, prowadzenie i finansowanie kampanii społecznych, promocyjnych i informacyjnych,

f) opracowywanie, wdrażanie, promowanie, wspieranie i finansowanie rozwiązań technicznych i organizacyjnych służących realizacji celów statutowych,

g) inicjowanie, tworzenie i wspieranie grup (samo)pomocowych oraz (samo)aktywizacyjnych i ich sieci,

h) upowszechnianie opracowywanych rozwiązań systemowych,

i) inicjowanie, tworzenie, prowadzenie, wspieranie i finansowanie centrów informacyjnych,

j) prowadzenie współpracy z uczelniami i innymi jednostkami naukowymi oraz organizacjami jednostek naukowych,

k) finansowanie stypendiów,

l) inicjowanie, organizowanie, prowadzenie, wspieranie i finansowanie projektów naukowo badawczych,

m) inicjowanie, organizowanie, uczestniczenie, wspieranie i finansowanie inicjatyw
na rzecz rozwoju regionalnego, wspólnot i społeczności lokalnych, w tym na rzecz rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw,

n) pozyskiwanie organizacji, osób prawnych i osób fizycznych wspomagających Stowarzyszenie,

o) prowadzenie współpracy z przedsiębiorstwami i organizacjami przedsiębiorstw,

p) inicjowanie, organizowanie, utrzymywanie, wspieranie i finansowanie współpracy, oraz powiązań między jednostkami naukowymi a przedsiębiorstwami,

q) inicjowanie, organizowanie, uczestnictwo, wspieranie i finansowanie transferu technologii,

r) współpracę w realizacji zadań statutowych z organizacjami krajowymi (w tym
w szczególności: sektorem administracji publicznej i samorządowej, podmiotami otoczenia biznesu) i zagranicznymi,

s) składanie inicjatyw ustawodawczych i udział w partycypacji społecznej,

t) uczestnictwo w procesach konsultacji społecznych.

 

Członkostwo

 

§ 9

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być wyłącznie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.
 2. Stowarzyszenie posiada członków: zwyczajnych, wspierających i honorowych.

 

 

§ 10

 

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna:

a) prowadząca działalność gospodarczą, której podstawowym przedmiotem działalności jest produkcja, handel lub świadczenie usług w branżach związanych z lakiernictwem przemysłowym,

b) pełniąca funkcję kierowniczą u przedsiębiorcy, którego podstawowym przedmiotem działalności jest produkcja, handel lub świadczenie usług w branżach związanych z lakiernictwem przemysłowym. Ponadto osoba taka powinna posiadać rekomendację co najmniej dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia lub jednego członka wspierającego, lub Zarządu Stowarzyszenia.

2. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać krajowa bądź zagraniczna osoba fizyczna lub prawna, która zobowiązała się do wspierania Stowarzyszenia w realizacji jego celów statutowych oraz interesów branży Lakiernictwa Przemysłowego i która uzyskała rekomendację co najmniej dwóch członków zwyczajnych lub Zarządu Stowarzyszenia.

3. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać krajowa bądź zagraniczna osoba fizyczna, posiadająca wiedzę ekspercką i doświadczenie w zakresie celów statutowych Stowarzyszenia wymienionych w §7 Statutu. Przyjęcie danej osoby w poczet członków honorowych Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków. Każdy członek zwyczajny Stowarzyszenia może zgłosić kandydaturę członka honorowego.

 

§ 11

Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być zarówno obywatele polscy jak i cudzoziemcy, także niemający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 12

Założyciele stają się zwyczajnymi członkami Stowarzyszenia z chwilą jego zarejestrowania.

 

 

§ 13

Założyciele do chwili zarejestrowania reprezentowani są przez 3-osobowy Komitet Założycielski, który podejmuje działania w zakresie:

a) prowadzenia wszelkich spraw związanych z uzyskaniem przez Stowarzyszenie osobowości prawnej, w tym w szczególności związanych z uzyskaniem wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

b) występowania do władz, instytucji, organizacji i przedsiębiorców w sprawach związanych z działalnością przyszłego Stowarzyszenia.

 

§ 14

 1. Wniosek o przyjęcie w poczet członków zwyczajnych lub wspierających Stowarzyszenia składa się Zarządowi w formie pisemnej deklaracji wraz z dołączoną do niego rekomendacją, o której mowa w § 10 ust. 1 i 2 niniejszego Statutu.
 2. Zarząd w drodze uchwały decyduje o nadaniu wnioskodawcy statusu kandydata
  do Stowarzyszenia oraz o wystąpieniu do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia o przyjęcie kandydata w poczet członków Stowarzyszenia.

 

§ 15

 1. O przyznaniu członkostwa decyduje uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
 2. W przypadku uchwały odmownej wniosek o przyjęcie w poczet członków może zostać wniesiony ponownie w przypadku zmiany okoliczności uzasadniających odmowę przyjęcia.
 3. Głosowanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia co do przyjęcia kandydata
  w poczet członków Stowarzyszenia odbywa się pod jego nieobecność.

 

§ 16

Utrata członkostwa następuje wskutek:

1. wystąpienia ze Stowarzyszenia członka zwyczajnego, honorowego lub wspierającego za pisemnym powiadomieniem, na zasadach określonych w ust. 6 poniżej,

2. śmierci członka zwyczajnego, honorowego lub wspierającego,

3. utraty osobowości prawnej w przypadku członka wspierającego,

4. skreślenie z listy członków z następujących przyczyn:

a) w przypadku opóźnienia w zapłaceniu składki członkowskiej powyżej trzech miesięcy od daty wezwania przez Stowarzyszenie do zapłaty składki za dany rok;

b) w przypadku gdy członek w sposób rażący narusza postanowienia niniejszego statutu i uchwały organów Stowarzyszenia, jak również gdy jego postępowanie jest sprzeczne z obowiązującym w Polsce porządkiem prawnym lub mogłoby zaszkodzić dobremu imieniu i reputacji Stowarzyszenia.

5. skreślenia członka zwyczajnego z listy członków w przypadku zaprzestania pełnienia przez niego funkcji kierowniczej pełnionej w chwili wpisania na listę członków Stowarzyszenia u przedsiębiorcy, o jakim mowa w § 10 ust. 1 lit. b), chyba że jednocześnie taki członek zwyczajny Stowarzyszenia rozpoczął pełnienie funkcji kierowniczej u innego przedsiębiorcy, o jakim mowa w § 10 ust. 1 lit. b), będącego członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

6. Powiadomienie o wystąpieniu ze Stowarzyszenia składa się w formie pisemnej,
ze skutkiem na dzień w nim wskazany.

 

§ 17

Prawa członków Stowarzyszenia, w zależności od rodzaju członkostwa oraz kandydatów
do Stowarzyszenia są następujące:

1. Członkowie zwyczajni mają:

a) prawo uczestniczenia w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie,

b) prawo korzystania z nazwy i logo Stowarzyszenia,

c) prawo korzystania ze źródeł informacji i dokumentacji Stowarzyszenia,

d) prawo korzystania ze składników majątkowych Stowarzyszenia zakupionych
do wspólnego użytku członków,

e) prawo korzystania z innej pomocy i usług Stowarzyszenia,

f) prawo głosowania na Walnym Zebraniu Członków i decydowania o sprawach Stowarzyszenia

g) czynne i bierne prawo wyborcze do organów Stowarzyszenia,

h) prawo popierania celów i przedsięwzięć Stowarzyszenia,

i) prawo czynnego uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia.

2. Członkowie wspierający mają:

a) prawo uczestniczenia w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie,

b) prawo korzystania z nazwy i logo Stowarzyszenia,

c) prawo korzystania ze źródeł informacji i dokumentacji Stowarzyszenia,

d) prawo korzystania ze składników majątkowych Stowarzyszenia zakupionych
do wspólnego użytku członków,

e) prawo korzystania z innej pomocy i usług Stowarzyszenia,

f) prawo udziału w Walnym Zebraniu z głosem doradczym wyrażonym w toku obrad bądź pisemnie do protokołu. Głos ten może być zgłoszony przez osobę legitymującą się ważnym pełnomocnictwem,

g) prawo popierania celów i przedsięwzięć Stowarzyszenia,

h) prawo czynnego uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia.

3. Członkowie honorowi mają:

a) prawo uczestniczenia w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie, z uwzględnieniem ograniczeń wprowadzanych uchwałą Zarządu,

b) prawo korzystania z nazwy i logo Stowarzyszenia,

c) prawo korzystania ze źródeł informacji i dokumentacji Stowarzyszenia, z uwzględnieniem ograniczeń wprowadzanych uchwałą Zarządu,

d) prawo korzystania ze składników majątkowych Stowarzyszenia zakupionych
do wspólnego użytku członków, z uwzględnieniem ograniczeń wprowadzanych uchwałą Zarządu,

e) prawo korzystania z innej pomocy i usług Stowarzyszenia, z uwzględnieniem ograniczeń wprowadzanych uchwałą Zarządu,

f) prawo udziału w Walnym Zebraniu z głosem doradczym wyrażonym w toku obrad bądź pisemnie do protokołu,

g) prawo popierania celów i przedsięwzięć Stowarzyszenia,

h) prawo czynnego uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia, z uwzględnieniem ograniczeń wprowadzanych uchwałą Zarządu,

i) prawo do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

4. Kandydaci do Stowarzyszenia mają:

a) prawo uczestniczenia w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie, z uwzględnieniem ograniczeń wprowadzanych uchwałą Zarządu,

b) prawo korzystania ze źródeł informacji i dokumentacji Stowarzyszenia, z uwzględnieniem ograniczeń wprowadzanych uchwałą Zarządu,

c) prawo korzystania ze składników majątkowych Stowarzyszenia zakupionych
do wspólnego użytku członków, z uwzględnieniem ograniczeń wprowadzanych uchwałą Zarządu,

d) prawo korzystania z innej pomocy i usług Stowarzyszenia, z uwzględnieniem ograniczeń wprowadzanych uchwałą Zarządu,

e) prawo popierania celów i przedsięwzięć Stowarzyszenia,

f) prawo czynnego uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia, z uwzględnieniem ograniczeń wprowadzanych uchwałą Zarządu.

 

§ 18

Członkowie zwyczajni, honorowi, wspierający i kandydaci na członków Stowarzyszenia obowiązani są:

 1. przestrzegać postanowień statutu oraz uchwał organów Stowarzyszenia,
 2. nie podejmować działań sprzecznych z celami Stowarzyszenia,
 3. dbać o dobre imię Stowarzyszenia,
 4. dbać o stałe doskonalenie zarówno własnych umiejętności zawodowych, jak i umiejętności podległych sobie osób z branży Lakiernictwa Przemysłowego,
 5. dbać o aktywny udział podległych im osób z branży Lakiernictwa Przemysłowego
  w pracach organizacji środowiska lakiernictwa przemysłowego jak również środowiska naturalnego.

 

 

§ 19

Wszyscy członkowie i kandydaci na członków Stowarzyszenia nie mogą przekazywać, ujawniać lub wykorzystywać na rzecz innych podmiotów informacji uzyskanych w ramach Stowarzyszenia, które nie zostały ujawnione do publicznej wiadomości przez upoważnione do tego osoby i stanowią tajemnicę Stowarzyszenia. Przez tajemnicę Stowarzyszenia uważa się przede wszystkim:

a) informacje, dokumenty i inne materiały dotyczące Stowarzyszenia,

b) różnego rodzaju informacje, materiały, projekty, powstałe w przy realizacji celów Stowarzyszenia,

c) wszelkie informacje i materiały dotyczące poszczególnych członków Stowarzyszenia, które zostały ujawnione Stowarzyszeniu z zastrzeżeniem ich poufności.

 

§ 20

 1. W żadnym razie członkowie i kandydaci na członków Stowarzyszenia nie są uprawnieni
  do publicznego wypowiadania się na jakikolwiek temat w imieniu Stowarzyszenia ani też do publicznego rozpowszechniania opinii i poglądów, w taki sposób, że mogą one być przypisane Stowarzyszeniu.
 2. Jakiekolwiek oświadczenie lub opinia wyrażona publicznie w imieniu Stowarzyszenia wymaga wyraźnego upoważnienia Zarządu Stowarzyszenia.
 3. W razie zastrzeżeń wobec funkcjonowania Stowarzyszenia i jego organów członkowie Stowarzyszenia powinni dążyć do rozstrzygnięcia problemów poprzez dyskusje z innymi członkami oraz przedstawianie wniosków odpowiednim organom statutowym.
 4. Członkowie i kandydaci na członków Stowarzyszenia powinni szanować rozstrzygnięcia organów Stowarzyszenia i w żadnym wypadku nie powinni ich podważać na forum publicznym.

 

§ 21

Naruszenie przez członka Stowarzyszenia postanowień § 19 lub § 20 niniejszego statutu stanowi podstawę do jego wykreślenia z listy członków Stowarzyszenia, a kandydata
na członka skreślenie z listy kandydatów.

 

§ 22

 1. Członkowie zwyczajni i wspierający są również zobowiązani do regularnego uiszczania składek w trybie ustalonym przez Zarząd.
 2. Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązku uiszczania składek członkowskich.

 

Władze Stowarzyszenia

 

§ 23

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Rada Nadzorcza.

 

§ 24

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

 

 

§ 25

 1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd przynajmniej raz
  w roku.
 2. W przypadkach szczególnych Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków.
 3. Zarząd jest ponadto zobowiązany do zwołania Nadzwyczajnego Zebrania Członków, jeżeli zażąda tego jedna piąta członków zwyczajnych.
 4. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Zwyczajne Walne Zebranie Członków, jeżeli Zarząd nie zwoła go w czasie ustalonym niniejszym statutem oraz Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków, jeżeli zwołanie takiego zebrania uzna za wskazane a Zarząd nie zwoła
  go w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą lub członków, o których mowa w ust. 3.
 5. O terminie Walnego Zebrania Członków zawiadamia się członków, przynajmniej na dwa tygodnie przed datą Zebrania, na piśmie lub pocztą elektroniczną na adres wskazany Stowarzyszeniu przez danego członka. Wraz z zawiadomieniem doręczany jest członkom szczegółowy porządek obrad Zebrania oraz projekty uchwał, które mają zostać na nim podjęte.

 

§ 26

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 1. kształtowanie polityki Stowarzyszenia, a w szczególności planu działania i budżetu Stowarzyszenia,
 2. zatwierdzanie sprawozdania finansowego, bilansu oraz rachunku zysków i strat,
 3. dokonywanie wyboru organów Stowarzyszenia, za wyjątkiem pierwszego Zarządu i Rady Nadzorczej, które powoływane są przez Zebranie Założycieli Stowarzyszenia,
 4. odwoływanie członków organu Stowarzyszenia,
 5. udzielanie absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków,
 6. przyjmowanie kandydatów w poczet członków Stowarzyszenia oraz skreślanie członków Stowarzyszenia w wypadkach przewidzianych w § 16 pkt 4 lit. b) niniejszego Statutu,
 7. kształtowanie opinii i poglądów Stowarzyszenia przeznaczonych do publicznego rozpowszechniania,
 8. decydowanie o przystępowaniu Stowarzyszenia do organizacji krajowych i międzynarodowych oraz o występowaniu z takich organizacji,
 9. podejmowanie uchwał o zmianie Statutu,
 10. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i sposobie jego likwidacji.

 

 

§ 27

 1. O ile postanowienia niniejszego statutu nie stanowią inaczej, uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są zwykłą większością głosów oddanych przy obecności
  co najmniej połowy członków zwyczajnych.
 2. Jeżeli na zwołanym Walnym Zebraniu Członków nie będzie można podjąć ważnej uchwały w sposób, o którym mowa w ust. 1 powyżej ze względu na brak wymaganego quorum, wówczas na kolejnym Walnym Zebraniu Członków zwołanym w celu podjęcia uchwał objętych poprzednim porządkiem obrad wymagane quorum co najmniej połowy członków zwyczajnych nie obowiązuje.

 

§ 28

 1. Każdy członek zwyczajny ma jeden głos na Walnym Zebraniu Członków.
 2. Członkowie zwyczajni mogą brać udział w Walnym Zebraniu Członków oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.

 

§ 29

W Walnym Zebraniu Członków mogą brać udział również członkowie honorowi i wspierający z głosem doradczym.

§ 30

Walne Zebranie Członków może podejmować uchwały tylko w przedmiotach objętych porządkiem obrad podanym w zawiadomieniu, zaś w innych kwestiach tylko za zgodą wszystkich obecnych członków zwyczajnych, przy obecności
co najmniej 2/3 wszystkich członków zwyczajnych.

 

§ 31

 1. Jeżeli wszyscy członkowie zwyczajni są obecni na Walnym Zebraniu Członków, wówczas może ono powziąć uchwały bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie zwyczajni wyrażą zgodę na odbycie Walnego Zebrania i rozpatrzenie poszczególnych spraw.
 2. Uchwały Walnego Zebrania Członków, mogą być również podejmowane drogą korespondencyjną, za pomocą poczty elektronicznej (email) lub za pomocą innych środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (w formie telekonferencji), za wyjątkiem uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia oraz spraw, dla których zastrzeżone zostało głosowanie tajne.
 3. Głos oddany korespondencyjnie lub za pomocą poczty elektronicznej (email) uważa się za ważny jeżeli wpłynął wraz z załączonym tekstem uchwały do Stowarzyszenia (odpowiednio do siedziby Stowarzyszenia lub na adres email Stowarzyszenia) w terminie od dnia podania przez Zarząd do wiadomości Członków Stowarzyszenia terminu, miejsca i porządku obrad Walnego Zebrania, do chwili rozpoczęcia Walnego Zebrania.
 4. Głos oddany za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (w formie telekonferencji) jest ważny w przypadku gdy Członek Stowarzyszenia oddaje go w czasie rzeczywistym w trakcie Walnego Zebrania, będąc w stanie słyszeć pozostałe osoby uczestniczące w Walnym Zebraniu oraz być przez nie słyszanym.

 

§ 32

Walnemu Zebraniu Członków przewodniczy Prezes lub inny Członek Zarządu, względnie inny członek Stowarzyszenia wybrany przez Walne Zebranie do tego celu.

 

§ 33

 1. Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są w głosowaniu jawnym.
 2. W sprawie wyboru lub odwołania Zarządu oraz Rady Nadzorczej Stowarzyszenia lub poszczególnych członków tych organów, udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia, a także w innych sprawach na wniosek co najmniej 5 członków zwyczajnych Stowarzyszenia uchwały Walnego Zebrania podejmowane są w głosowaniu tajnym.

 

§ 34

 1. Z przebiegu Walnego Zebrania sporządza się protokół zawierający w szczególności termin i miejsce jego odbycia, porządek obrad, treść poszczególnych uchwał oraz liczbę oddanych na nie głosów. Przewodniczący Walnego Zebrania podpisuje protokół oraz załącza do niego listę obecności zawierającą imiona i nazwiska wszystkich obecnych na posiedzeniu Członków Stowarzyszenia oraz ich podpisy lub podpisy ich pełnomocników albo adnotację o głosowaniu korespondencyjnym, za pomocą poczty elektronicznej lub innych środków porozumiewania się na odległość.
 2. Odpis protokołu, o którym mowa powyżej Prezes Zarządu przesyła niezwłocznie wszystkim nieobecnym na Walnym Zebraniu członkom Stowarzyszenia (w tym oddającym głos korespondencyjnie, za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub poczty email).

 

§ 35

1. Zarząd Stowarzyszenia jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia, realizowania uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia i reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz.

2. W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzą 3 osoby: Prezes oraz dwóch Członków Zarządu.

3. Członkowie Zarządu powoływani są na czas nieoznaczony, a ich mandaty nie wygasają wraz z odbyciem Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków. Wygaśnięcie mandatu członka Zarządu powoduje wyłącznie odwołanie członka Zarządu, jego rezygnacja lub śmierć.

4. Prezes kieruje pracami Zarządu Stowarzyszenia oraz wykonuje zadania zastrzeżone w Statucie.

5. Do reprezentowania Stowarzyszenia, w tym do zaciągania zobowiązań majątkowych, zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania innych oświadczeń w zakresie praw i zobowiązań Stowarzyszenia uprawniony jest każdy Członek Zarządu Stowarzyszenia samodzielnie.

6. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż co trzy miesiące. Z posiedzeń Zarządu sporządza się protokół.

7. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów obecnych.

8. Do zadań Zarządu należy:

a) realizacja celów Stowarzyszenia,

b) organizowanie i koordynowanie bieżącej działalności Stowarzyszenia,

c) przygotowanie obrad Walnego Zebrania Członków,

d) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,

e) uchwalanie planów pracy i budżetu Stowarzyszenia,

f) przygotowanie bilansu i rachunku zysków i strat Stowarzyszenia,

g) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,

h) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

i) zwoływanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,

j) przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków zgłoszonych kandydatów na członków zwyczajnych i wspierających Stowarzyszenia,

k) skreślanie członków Stowarzyszenia w wypadkach przewidzianych w § 16 pkt 1, 2, 3 4a i 5 niniejszego Statutu.

l) przyjmowanie zapisów i darowizn,

m) uchwalanie wysokości oraz zasad i trybu uiszczania składek członkowskich,

n) podejmowanie uchwał w sprawie indywidualnego zwolnienia członka Stowarzyszenia z obowiązku uiszczania składek członkowskich,

o) składanie Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia sprawozdań ze swej działalności,

p) opracowywanie programu działalności naukowej Stowarzyszenia,

q) powoływanie jednostek terenowych – oddziałów Stowarzyszenia,

r) ustalanie jednolitego tekstu zmienionego Statutu lub wprowadzania innych zmian o charakterze redakcyjnym określonym w uchwale Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia po uzyskaniu upoważnienia Walnego Zebrania Członków.

9. W przypadku gdy skład Zarządu Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu, uzupełnienie jego składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali Członkowie Zarządu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu Zarządu.

 

§ 36

1. Rada Nadzorcza Stowarzyszenia stanowi kolegialny organ kontroli wewnętrznej oraz nadzoru nad działalnością statutową i finansowo – gospodarczą Stowarzyszenia, odrębną od Zarządu Stowarzyszenia i nie podlegającą Zarządowi Stowarzyszenia w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej i nadzoru.

2. Radę Nadzorczą powołuje spośród członków zwyczajnych lub honorowych Stowarzyszenia oraz odwołuje Walne Zebranie Członków uchwałą podjętą zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym.

3. Rada Nadzorcza Stowarzyszenia przeprowadza kontrolę wewnętrzną Stowarzyszenia nie rzadziej niż raz w roku.

4. Rada Nadzorcza Stowarzyszenia składa się z trzech osób: Przewodniczącego oraz dwóch Członków.

5. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na czas nieoznaczony, a ich mandaty nie wygasają wraz z odbyciem Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków. Wygaśnięcie mandatu członka Rady Nadzorczej powoduje wyłącznie odwołanie członka Rady Nadzorczej, jego rezygnacja lub śmierć.

6. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego.

7. Członkowie Rady Nadzorczej Stowarzyszenia:

a) nie mogą być członkami Zarządu Stowarzyszenia, ani pozostawać z Członkami Stowarzyszenia w stosunku pokrewieństwa lub podlegać im z tytułu zatrudnienia,

b)  nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,

c) mogą otrzymywać na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Stowarzyszenia, zwrot uzasadnionych kosztów lub określone uchwałą wynagrodzenie.

8. Rada Nadzorcza Stowarzyszenia ma prawo:

a) kontroli działalności Stowarzyszenia we wszystkich dziedzinach jego działania,

b) żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,

c) składania na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia wniosku o udzielenie absolutorium dla członków Zarządu Stowarzyszenia,

d) składania sprawozdań z wyników kontroli sprawozdania finansowego Stowarzyszenia, sporządzonego według przepisów o rachunkowości.

e) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Stowarzyszenia.

9. W przypadku gdy skład Rady Nadzorczej Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu, uzupełnienie jej składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali Członkowie Rady Nadzorczej. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu Rady Nadzorczej.

 

Jednostki terenowe (Oddziały) oraz Sekcje (Kluby) Stowarzyszenia

 

§ 37

 1. Stowarzyszenie może powoływać jednostki terenowe w formie oddziałów, obejmujących zasięgiem działania jedno lub kilka województw w skład których wchodzi co najmniej 5 członków Stowarzyszenia mających miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium działania Oddziału. Oddziały nie posiadają osobowości prawnej.
 2. Oddziały tworzone są przez Zarząd Stowarzyszenia z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 5 członków Stowarzyszenia.
 3. Tworząc Oddział, Zarząd określa jego zasięg terytorialny oraz siedzibę.
 4. Walne Zebranie Członków Oddziału uchwala wewnętrzny regulamin działania Oddziału, który podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Stowarzyszenia.
 5. Regulamin i inne akty Oddziału nie mogą być sprzeczne ze Statutem ani z uchwałami władz Stowarzyszenia. W wypadku stwierdzenia sprzeczności aktów wewnętrznych Oddziału ze Statutem lub z uchwałami władz Stowarzyszenia, mogą one zostać uchylone uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

§ 38

 1. Władzami Oddziału Stowarzyszenia są: Walne Zebranie Członków Oddziału, Zarząd Oddziału oraz Rada Nadzorcza Oddziału.
 2. Za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją Członka Zarządu Oddziału lub Rady Nadzorczej Oddziału nie przysługuje wynagrodzenie.

 

§ 39

 1. Najwyższą władzą Oddziału jest Walne Zebranie Członków Oddziału.
 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału przynajmniej raz w roku.
 3. W przypadkach szczególnych oraz gdy zażąda tego jedna piąta członków Oddziału, Rada Nadzorcza Oddziału lub Zarząd Stowarzyszenia, Zarząd Oddziału zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału.
 4. Zasady i tryb zwoływania Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia stosuje się odpowiednio do zwoływania Walnego Zebrania Członków Oddziału.
 5. Uchwały Walnego Zebrania Oddziału zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Oddziału.

 

§ 40

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Oddziału należy:

 1. kształtowanie polityki Oddziału, a w szczególności planu działania i budżetu Oddziału,
 2. zatwierdzanie sprawozdania finansowego, bilansu oraz rachunku zysków i strat Oddziału,
 3. dokonywanie wyboru i odwoływanie członków władz Oddziału,
 4. udzielanie absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Oddziału z wykonania przez nich obowiązków.

 

§ 41

 1. Walne Zebranie Członków Oddziału dokonuje wyboru spośród członków Oddziału Zarządu Oddziału, składającego się z trzech osób: Prezesa oraz dwóch członków Zarządu.
 2. W przypadku gdy skład Zarządu Oddziału ulegnie zmniejszeniu, uzupełnienie jego składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali Członkowie Zarządu Oddziału. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu Zarządu Oddziału.

 

§ 42

Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:

 1. realizowanie uchwał Walnego Zebrania Oddziału i władz Stowarzyszenia,
 2. opracowywanie projektów planów finansowych Oddziału,
 3. zwoływanie Walnego Zebrania Oddziału,
 4. reprezentowanie Oddziału.

 

§ 43

Uchwały Zarządu Oddziału zapadają zwykłą większością głosów obecnych.

 

§ 44

1. Rada Nadzorcza Oddziału stanowi kolegialny organ kontroli wewnętrznej oraz nadzoru nad działalnością statutową i finansowo – gospodarczą Oddziału, odrębną od Zarządu Oddziału i nie podlegającą Zarządowi Oddziału w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej i nadzoru.

2. Radę Nadzorczą powołuje spośród członków Oddziału oraz odwołuje Walne Zebranie Członków Oddziału uchwałą podjętą zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym.

3. Rada Nadzorcza Oddziału przeprowadza kontrolę wewnętrzną Oddziału nie rzadziej niż raz w roku.

4. Rada Nadzorcza Oddziału składa się z trzech osób: Przewodniczącego oraz dwóch Członków, powoływanych na czas nieoznaczony.

5. Członkowie Rady Nadzorczej Oddziału wybierają ze swego grona Przewodniczącego.

6. Członkowie Rady Nadzorczej Oddziału:

a) nie mogą być członkami Zarządu Oddziału, ani pozostawać z Członkami Oddziału w stosunku pokrewieństwa lub podlegać im z tytułu zatrudnienia,

b) nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,

7. Rada Nadzorcza Oddziału ma prawo:

a) kontroli działalności Oddziału we wszystkich dziedzinach jego działania,

b) żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Oddziału,

c) składania na Walnym Zebraniu Członków Oddziału wniosku o udzielenie absolutorium dla członków Zarządu Oddziału,

d) składania sprawozdań z wyników kontroli sprawozdania finansowego Oddziału.

8. W przypadku gdy skład Rady Nadzorczej Oddziału ulegnie zmniejszeniu, uzupełnienie jej składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali Członkowie Rady Nadzorczej Oddziału. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu Rady Nadzorczej Oddziału.

§ 45

Rozwiązanie Oddziału następuje na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia w przypadku:

 1. zaprzestania faktycznej działalności przez Oddział,
 2. zmniejszenia stanu liczebnego członków poniżej liczby wymaganej dla jego powołania przez okres dłuższy niż 6 miesięcy,
 3. złożenia przez Zarząd Oddziału wniosku o rozwiązanie Oddziału.

 

§ 46

 1. Członkowie Stowarzyszenia w liczbie co najmniej 5 osób mogą tworzyć sekcje (kluby) dla poszczególnych specjalizacji Lakiernictwa Przemysłowego.
 2. Utworzenie i rozwiązanie sekcji (klubu) wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków.

 

§ 47

 1. Członkami sekcji (klubu) mogą być wyłącznie członkowie Stowarzyszenia.
 2. Do nabycia i utraty członkostwa w sekcji (klubie) stosuje się odpowiednio przepisy o nabyciu i utracie członkostwa w Stowarzyszeniu.

 

§ 48

1. Władzami sekcji (klubu) mogą być, stosownie do regulaminu sekcji (klubu):

a) Walne Zebranie sekcji (klubu),

b) Zarząd sekcji (klubu).

2. Do wyboru i trybu funkcjonowania poszczególnych władz sekcji (klubu) stosuje się odpowiednio postanowienia Statutu dotyczące odpowiednich władz Oddziału.

3. Sekcja(klub) może uchwalić wewnętrzny regulamin działania, który podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Oddziału.

4. Regulamin i inne akty sekcji (klubu) nie mogą być sprzeczne ze Statutem ani z uchwałami władz Stowarzyszenia lub Oddziału. W wypadku stwierdzenia sprzeczności aktów wewnętrznych sekcji (klubu) ze Statutem lub z uchwałami władz Stowarzyszenia lub Oddziału, mogą one zostać uchylone uchwałą Walnego Zebrania Członków Oddziału.

 

Majątek Stowarzyszenia

 

§ 49

Majątek Stowarzyszenia powstaje:

 1. ze składek członkowskich,
 2. ze spadków i darowizn,
 3. z dochodów z własnej działalności gospodarczej,
 4. z dochodów majątku Stowarzyszenia.
 5. z dotacji oraz subwencji ze środków publicznych oraz prywatnych,
 6. ze zbiórek publicznych,

 

§ 50

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jej członków.

 

§ 51

Przedmiotem działalności gospodarczej Stowarzyszenia według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest:

a) 58.11.Z – wydawanie książek,

b) 58.12.Z – wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)\

c) 58.13.Z – wydawanie gazet,

d) 58.14.Z – wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,

e) 58.19.Z – pozostała działalność wydawnicza.,

f) 59.11.Z – działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,

g) 59.12.Z – działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,

h) 59.14.Z – działalność związana z projekcją filmów,

i) 58.29.Z – działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,

j) 72.19.Z badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,

k) 85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,

l) 85.60.Z – działalność wspomagająca edukację,

ł) 94.11.Z – działalność organizacji komercyjnych i pracodawców,

m) 94.12.Z – działalność organizacji profesjonalnych,

n) 62.02.Z – działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,

o) 66.19.Z – pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,

p) 70.22.Z – pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,

r) 71.11.Z – działalność w zakresie architektury,

s) 71.12.Z – działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,

t) 74.90.Z – pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana.

§ 52

Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrachunkowy kończy się w dniu 31 grudnia 2016 r.

 

§ 53

Stowarzyszenie odpowiada wyłącznie swoim majątkiem. Członkowie Stowarzyszenia nie odpowiadają własnym majątkiem za zobowiązania Stowarzyszenia.

 

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

 

§ 54

 1. Zmiana niniejszego Statutu wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia podjętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków posiadających czynne prawo wyborcze.
 2. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może upoważnić Zarząd Stowarzyszenia do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu lub wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym określonym w uchwale Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

 

§ 55

 1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
 2. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia większością 3/4 głosów wszystkich uprawnionych do głosowania członków.

§ 56

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz decyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi.

 

Postanowienia końcowe

§ 57

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U. 2001 r. Nr 79 poz. 855 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.).

 

Statut niniejszy uchwalony został przez Założycieli Stowarzyszenia w dniu 07 kwietnia 2016 r.