JAK DOŁĄCZYĆ

Regulamin opłacania składek członkowskich w stowarzyszeniu lakiernictwa przemysłowego.

§ 1

 1. Regulamin określa tryb, terminy, sposób i warunki opłacania składek członkowskich na rzecz Stowarzyszenia Lakiernictwa Przemysłowego.
 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
  a) Stowarzyszeniu – należy przez to rozumieć Stowarzyszenie Lakiernictwa Przemysłowego (SLP).
  b) Zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd Stowarzyszenie Lakiernictwa Przemysłowego.
  c) Składce – należy przez to rozumieć składkę członkowską.
  d) Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy REGULAMIN OPŁACANIA SKŁADEK
  CZŁONKOWSKICH W STOWARZYSZENIU LAKIERNICTWA PRZEMYSŁOWEGO
 3. Regulamin uchwala Zarząd Stowarzyszenia.

§ 2

 1. Regularne opłacanie składek należy do podstawowych obowiązków statutowych członka Stowarzyszenia.
 2. O wysokości składki decyduje Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały.
 3. Dokumentację związaną z opłacaniem składek prowadzi Zarząd Stowarzyszenia.

§ 3

 1. Rozróżnia się następujące rodzaje składek:
  a) składka Członka Zwyczajnego Stowarzyszenia,
  b) składka Członka Wspierającego Stowarzyszenia.
 2. Członkowie Honorowi Stowarzyszenia są zwolnieni z płacenia składek.
 3. Członków zwyczajnych i wpierających Stowarzyszenia Lakiernictwa Przemysłowego dzielmy na:
  b) Osoby fizyczne- członków indywidulnych
  c) Osoby prawne – członków instytucjonalnych, reprezentowanych przez przedstawicieli.
 4. Składka członkowska opłacana jest:
  a) za cały rok,
  b) z góry,
  c) w terminie do końca stycznia każdego roku przez członka zwyczajnego i wspierającego, instytucjonalnego oraz
  d) przez członków indywidualnych:
  • w jednorazowej wpłacie do końca I kwartału każdego roku, lub w dwóch ratach płatnych:
  • I rata płatna stycznia każdego roku
  • II rata płatna do końca II kwartału każdego roku
  e) wyłącznie przelewem na konto bankowe Stowarzyszenia Lakiernictwa Przemysłowego.
 5. Dokumentem potwierdzającym uiszczenie składki jest dowód wpłaty, zawierający w tytule wpłaty, co najmniej:
  a) imię i nazwisko lub nazwa członka instytucjonalnego, którego składka dotyczy,
  b) okres, za który składka jest opłacana.
 6. W przypadku braku wskazania przez wpłacającego danych określonych w pkt.4 i 5, umożliwiających identyfikację członka, którego składka dotyczy, wpłatę pozostawia się do wyjaśnienia, zaś składkę traktuje się jako nieopłaconą do czasu jej wyjaśnienia.

§ 4

 1. Wysokość składek do uiszczenia przez członków zwyczajnych za rok:
  a) Osoby fizyczne – członków indywidualnych–1.200,00zł,
  b) Osoby prawne – członków instytucjonalnych:
  c) Spółki cywilne, osoby prowadzące działalność gospodarczą- 2.400,00 zł,
  d) Spółki z o.o. i spółki akcyjne – 3.600,00 zł.

§ 5

 1. Obowiązek opłacenia składki rocznej w pełnej wysokości spoczywa na tych członkach, którzy zostali przyjęci do Stowarzyszenia do 30 czerwca danego roku kalendarzowego.
 2. Członkowie, którzy zostali przyjęci w poczet członków Stowarzyszenia Lakiernictwa Przemysłowego w terminie od 1 lipca do 31 grudnia, płacą połowę wysokości składki rocznej.
 3. Nowo przyjęci członkowie mają obowiązek wpłacenia składki w ciągu 2 tygodni od daty otrzymania zawiadomienia o przyjęciu do Stowarzyszenia.

§ 6

 1. W wyjątkowych sytuacjach członek Stowarzyszenia Lakiernictwa Przemysłowego może wystąpić do Zarządu z pisemnie umotywowanym wnioskiem o opłacenie składki w innym terminie, niż wskazany w regulaminie lub o zgodę na spłatę zadłużenia w ratach.
 2. Zarząd podejmuje decyzję w formie uchwały, czy i na jakich zasadach prośba członka Stowarzyszenia Lakiernictwa Przemysłowego zostanie uwzględniona.
 3. Opłata składki w innym terminie lub spłata zadłużenia w ratach nie zwalnia z obowiązku terminowego opłacania bieżących składek zgodnie z ustaleniami niniejszego regulaminu.

§ 7

 1. Ewidencja składek Stowarzyszenia Lakiernictwa Przemysłowego prowadzona przez Zarząd Stowarzyszenia w ramach działalności statutowej.
 2. Na podstawie prowadzonej ewidencji składek, Zarząd Stowarzyszenia sporządza wykazy członków Stowarzyszenia, którzy uiścili składkę, ze wskazaniem okresu, za który składka została zapłacona.
 3. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 4. Członek ma prawo zwrócić się do Zarządu o sprawdzenie prawidłowości sporządzenia jego ewidencji składek.
 5. Zarząd ma obowiązek ustosunkowania się do zastrzeżeń w terminie 1 miesiąca od daty zgłoszenia.
 6. W sytuacjach losowych członka mających wpływ na możliwość uiszczenia składki, Zarząd może podjąć uchwałę o zawieszeniu obowiązku uiszczania składki.

§ 8

Wysokość składki dla Członka Zwyczajnego i Wspierającego Stowarzyszenia lakiernictwa Przemysłowego jest ustalana:

a) corocznie,
b) przez Zarząd i prezentowana na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia,
c) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w drodze uchwały, w głosowaniu jawnym podejmuje decyzję o wysokości składki na dany rok.

§ 9

 1. Nieusprawiedliwione zaleganie z opłatą składek przez okres przekraczający 6 miesięcy stanowi podstawę wykluczenia, przez Zarząd, członka ze Stowarzyszenia.
 2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu, z tytułu zalegania z opłatą składek przysługuje odwołanie:
  a) do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,
  b) w zawitym terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały,
  c) rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.
 3. Uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w sprawie odwołania od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu, z tytułu zalegania z opłatą składek jest ostateczna.

§ 10

 1. Członek SLP usunięty ze Stowarzyszenia z powodu nieopłacania składek może starać się o ponowne przyjęcie do SLP, po uiszczeniu zadłużenia powstałego do daty jego wykluczenia z tytułu zalegania z opłatą składek.
 2. Warunkiem ponownego przyjęcia do SLP jest uiszczenie zadłużenia powstałego do daty jego wykluczenia z tytułu zaleganie z opłatą składek.

§ 11

 1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decyduje Zarząd kierując się obowiązującymi przepisami prawa, statutem oraz uchwałami Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
 3. Uchwała w sprawie przyjęcia niniejszego regulaminu została podjęta w dniu …………………r.