GŁÓWNE CELE STOWARZYSZENIA

GŁÓWNYM CELEM DZIAŁANIA
STOWARZYSZENIA JEST:

Integracja środowiska branżowego, wspieranie realizacji i zadań związanych z branżą lakiernictwa przemysłowego, inicjowanie działań sprzyjających pozytywnym zmianom w środowisku branżowym, współpraca z instytucjami branżowymi oraz organizacjami które mogą się przyczynić do rozwoju i osiągania celów Stowarzyszenia, stwarzanie możliwości wszechstronnego rozwoju branży lakiernictwa przemysłowego, organizacja szkoleń i spotkań branżowych mających na celu wymianę poglądów oraz rozwiązywanie istniejących problemów w danej dziedzinie lakiernictwa przemysłowego, pomoc techniczna i konsultacje.

THE MAIN PURPOSE OF ACTIVITY OF THE ASSOCIATION IS:

To integrate the business environment, to support the implementation and tasks connected with industrial coating sector, initiating action to facilitate positive changes in the industry environment, cooperation with industry institutions and organisations which may contribute to the development and achievement of the objectives of the Association, creating opportunities for the comprehensive development of the industrial coating industry, organisation of trainings and industry meetings to exchange views and resolve existing problems in the specific field of industrial coating, technical assistance and consultations.